Home

Veiligheids informatieblad voor Sneeuwvloeistof

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

  

Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1

1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming.

Handelsnaam       : Pro Foam fluid 796

Leverancier       : ESL Entertainment service Langenberg

Adres:            : Hastelweg 262

Postcode/Plaats   : 5652 CN Eindhoven

Telefoonnummer    : 0031-(0)40-2543842

Fax. Nummer       : 0031-(0)40-2539259

 

Telefoonnummer voor noodgevallen : 0031-(0)30-2748888

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging.

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

In overeenstemming met de EEG-richtlijnen dient dit product beschouwd te worden als een

preparaat. IngrediŽnten declaratie volgens EEG-aanbeveling (89/542/EEG) :

 SAMENSTELLING PERCENTAGE

Anionogene oppervlakte actieve stoffen > 15% = 30%

Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen > 1% = 5%

Glycerine = 1%

Citroenzuur = 1%

 Nadere omschrijving van de stoffen die verantwoordelijk zijn voor de gevaarsindeling van het

preparaat:

Laurylethersulfaat > 5% = 15%

Alkyldimethylamineoxide > 1% = 5%

 ONDERSTAANDE RICHTLIJNEN HEBBEN BETREKKING OP HET

ONVERDUNDE PRODUCT.

 3. Risicoís. Irriterend voor de ogen.

4. Eerste- hulpmaatregelen.

Algemene aanwijzing : Geen typische symptomen en effecten

bekend.

Inademing : -

Huidcontact : -

Oogcontact : Spoelen gedurende 15 minuten met water.

Inslikken : Mond spoelen met water, geen braken

opwekken. Arts waarschuwen.

 5. Brandbestrijdingsmiddelen

Het product is niet brandbaar.

 6. Maatregelen bij het per ongeluk vrijkomen van het preparaat.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Zie rubriek 8.

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom vrijkomen van product.

Manieren van opruimen : Spoel gemorst product met veel water

weg.

 7. Hantering en Opslag.

Hantering : Algemene regels voor het werken met

chemicaliŽn in acht nemen.

Opslag : Buiten bereik van kinderen bewaren, in

goed gesloten verpakking bewaren.

Vorstvrij opslaan.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/ persoonlijke bescherming.

Algemene maatregelen : Neem voor het doseren en hanteren van

dit product de gebruiksaanwijzing in acht.

Blootstellinggrenswaarden : Grenswaarden voor dit product zijn niet

bekend.

Beschermingsmiddelen

Persoonlijke uitrusting : -

Adembescherming : -

Handbescherming : -

Oogbescherming : -

 

9. Fysische en chemische eigenschappen.

Fysische toestand : Vloeibaar.

Kleur : Naturel.

Geur : Neutraal.

pH : Ca. 6,2.

Dichtheid : Ca. 1,03 g/ml.

Alkaliteit / Aciditeit : n.v.t.

Ontledingstemperatuur : Niet bepaald.

Vlampunt : >100įC, onderhoudt niet de verbranding.

Explosieve eigenschappen : n.v.t.

Oxiderende eigenschappen : n.v.t.

Viscositeit : Ca. 30 cP.

Oplosbaar in water : Volledig oplosbaar 20įC.

Kookpunt/kooktraject : 100 įC.

Smeltpunt/smelttraject : n.v.t.

 10. Stabiliteit en Reactiviteit.

Stabiliteit : 1 jaar onder normale omstandigheden.

Te vermijden omstandigheden : Vorst.

Te vermijden stoffen : Producten niet mengen met andere

reinigingsmiddelen.

 11. Toxicologische informatie.

Dit product wordt op grond van zijn in rubriek 2 genoemde samenstelling ingedeeld als

irriterend voor de ogen.  

Toxicologische effecten op grond van de conventionele rekenmethode:

 Inhalatie : -

Huidcontact : -

Oogcontact : Irriterend voor de ogen.

Inslikken : Lichte irritatie is mogelijk.

 

12. Ecologische informatie.

Dit product voldoet aan de normen die de wet voor de biologische afbreekbaarheid van

oppervlakte actieve stoffen eist.

 

13. Instructies voor verwijdering.

Product : Het eventuele restant met veel water

wegspoelen.

Verpakking : Verontreinigde cans kunnen na omspoelen

met het gewone afval worden mee-

gegeven.

 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer.

Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften.

 15. Wettelijk verplichte informatie.

Productnaam : Pro Foam fluid 796

Etikettering volgens de Wet Milieugevaarlijke stoffen, met gebruikmaking van de

calculatiemethode en menselijke ervaring.

Gevarensymbool : Xi

Waarschuwingszinnen : R36 Irriterend voor de ogen.

Veiligheidsaanbevelingen : S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.

S26 Bij aanraking met de ogen, afspoelen

met overvloedig water en deskundig

medisch advies inwinnen.

S46 In geval van inslikken onmiddellijk

een arts raadplegen en verpakking of

etiket tonen.

 

16. Overige informatie.

De informatie, gegeven in dit veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1

genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden

gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft.

De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden, zo

nodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om

de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze

informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product.

Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zo nodig in aangepaste

vorm, door te geven aan personeel/belanghebbenden.

 

Uitgifte datum : 15-5-2001.

Historie : Eerste uitgave in overeenstemming met het Veiligheidsinformatiebladenbesluit

WMS: 7 augustus 1993.

Samenstelling : D. Koekenbier

 Pro Foam fluid 796, 15 mei 2001

 

 
   
     
     
Tel nr. 040-2543842  mail naar info@ESLevents.nl  
     
  Algemene voorwaarden

Home

 

  ESL Presenteert  

 

 

Trefwoorden staan op alfabetische volgorde

    

meer weten over ESL in het algemeen

klik op de hoed

Hastelweg 262

Eindhoven

Telefoon 040-2543842

Mail: info@eslevents.nl

Referenties
 
     
www.bertje.nl Spelverhuur www.pret.nl

Home